Old MacDonald had farm. E – I – E – I – O.
And on this farm he had some chicks. E – I – E – I – O.
With a chick, chick, here, and a chick, chick there.
Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick.
Old MacDonald had farm. E – I – E – I – O.